Et truquem

  7h-13h | 15h-18h

  He llegit, he entès i estic d'acord amb la Política de Privacitat de la web.

  Condicions de Venda

  Objecte

   

  Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per endavant, VALLESANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA, S.L., C/ JOSEP CARNER, 16-LOCAL 08402-GRANOLLERS (BARCELONA), NIF: B-61698262.

   

  Aquesta companyia mercantil realitza operacions comercials via Internet a partir de la present web oferint als seus clients, serveis, productes, maquinària industrial i equips de treball.

   

  Les clàusules que componen aquestes Condicions de Venda vinculen a ambdues parts, i formen part íntegra i inseparable de l’contracte de compravenda, l’eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància de el client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment es especificar.

   

  Legislació

   

  Les Condicions que regulen la relació de venda entre VALLESANA  i l’Usuari/Client, s’estipulen amb acord a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la LOPDGDD 3/2018 i el RGPD UE 679/2016 sobre protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació de al comerç minorista, així com la Llei LSSICE 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

   

  Tots els nostres productes són exclusivament per a ús industrial o professional per a integrar-los en un procés productiu, de transformació, comercialització o prestació a tercer. Per tant, queda exclosa l’aplicació de la “Llei General per a la Defensa al Consumidor i Usuaris” de la legislació espanyola, i si el client compra el producte per a un ús domèstic serà sota les condicions de compra aplicades a transaccions comercials entre empreses que regeix l’esmentada llei de comerç minorista.

   

  AQUESTES CONDICIONS PODRIEN SER MODIFICADES. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes o en el moment d’ús del lloc web.

   

  Si té algun dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres al Tel.   938 70 12 72 o correu electrònic   info@vallesana.com

   

  Registre d’usuaris

   

  Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de VALLESANA té dret a registrar com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades a l’col·lectiu de clients, en cas de complir amb les concretes condicions de l’oferta, que per a cada producte s’especifiquin . El client ha de registrar amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts, les seves dades necessàries per a la formalització de l’contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc). Eventualment, VALLESANA podrà sol·licitar a el client altres dades personals addicionals que li permetin conèixer, a efectes estadístics el perfil d’aquest.

   

  El client podrà ometre qualsevol dada o circumstància personal que no resulti necessària per a la formalització de la compra.

   

  El registre de les dades d’usuari és obligatori. La manca de complementació dels mateixos per part de l’usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que VALLESANA pugui gestionar correctament les comandes efectuades. VALLESANA sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de cada usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l’alta com a client o formalització de la compra.

   

  VALLESANA ofereix a el client un sistema de registre personal a través d’una clau d’accés personalitzada (login) i una contrasenya (password). VALLESANA queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o negligència per part de client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat i de les seves claus d’accés.

   

  VALLESANA es reserva el dret de restringir l’accés al seu web a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals de venda o que incompleixin els principis de la bona pròpies de les pràctiques comercials.

   

  Arxiu de l’contracte

   

  VALLESANA s’arxivarà còpia de el present contracte, encara que li recomanem que guardi o imprimiu el resum final de la seva compra i/o el correu electrònic de confirmació de compra.

   

  Errors en la comanda

   

  Amb caràcter previ a la conformació de la comanda podrà corregir les dades introduïdes o eliminar elements de la cistella de la compra.

   

  Condicions de l’oferta

   

  VALLESANA es reserva en cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir a el client la certesa i seguretat de el preu dels seus productes, aquest serà el que correspongui, amb el qual figura vigent, sempre que siguin coincidents en el moment de formalitzar la comanda.

   

  El producte adquirit podrà sofrir, per disponibilitats del fabricant, modificacions no substancials en els components, característiques o prestacions de el lot que l’integren, sempre que no suposin un demèrit en la qualitat i prestacions publicitades.

   

  VALLESANA podrà aplicar descomptes promocionals que seran lliurement dirigits per VALLESANA, als col·lectius que consideri oportú, o bé en funció del producte ofert.

   

  Preu del producte, Transport i Assegurança

   

  Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació en el moment de la compra. Els mateixos seran en tot moment els vigents, llevat que hi hagi errors tipogràfics.

   

  Únicament subministrem comandes dins de la Península i Balears. Amb caràcter general no realitzem enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, tot i que valorarem la seva sol·licitud i li facilitarem un pressupost per a enviaments a aquestes destinacions, si és el cas, sol·liciti pressupost a VALLESANA.

   

  Els ports de maquinària són sempre deguts, exceptuant aquells en què la maquinària nova inclogui expressament els ports en l’oferta de venda.

   

  S’exclouran o inclouran, en certs casos, les despeses d’enviament i assegurança de mercaderies, així com la manipulació derivada del transport, segons la compra de material es trobi en estoc, sigui nou o usat. Per tant el cost final, serà comunicat a client en el procés de compra electrònica, abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

   

  Procediment de compra

   

  En el procés de compra electrònica es compliran els passos que configuren el menú d’opcions, consignat en la pàgina web: característiques tècniques, vista general, termini de garantia, marca de fabricant i fotografia orientativa.

   

  Confirmació de la comanda per part del comprador

   

  En el moment de formalització de la comanda i un cop confirmada l’opció de menú d’acceptació de la comanda, s’entén prestat el consentiment de el client per a la validesa i eficàcia de l’contracte de compravenda que obliga a ambdues parts.

   

  Per a la completa perfecció del contracte és condició imprescindible fer efectiu el pagament de la cosa comprada.

   

  El compromís adquirit per VALLESANA referent a la venda i despatx de la mercaderia oferta queda condicionat a l’estoc disponible del producte anunciat i de la disponibilitat de la mateixa fins a la finalització d’existències. Per tant, VALLESANA, en el seu compromís reflectit en la política de qualitat i servei a el client, intentarà en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, en cas de concórrer circumstàncies excepcionals, la comanda i el contracte subscrit entre les dues parts quedaran sense efecte, en virtut de la present clàusula resolutòria. En aquest cas, es restituirà íntegrament a el client la quantitat satisfeta en cas de prepagament de la mateixa, sense que procedeixi a favor de cap de les parts, indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

   

  Formes de Pagament

   

  Se admiten como formas de pago por el comprador las siguientes: transferencia bancaria o a través de tarjeta de crédito.

   

  Transferència bancària

   

  Les dades per realitzar la mateixa seran remesos al costat del correu electrònic de confirmació de la comanda o es mostraran al web al confirmar-ho.

   

  Un cop realitzada la transferència ha d’enviar el comprovant d’ingrés o transferència abans de 2 dies: indicant en l’assumpte “Comprovant de transferència”. Únicament es donarà validesa a la comanda un cop que el nostre banc confirmi el pagament (El termini de confirmació sol ser de 24 / 48h des que es realitza la transferència). Si no es confirma el pagament la comanda quedarà anul·lada.

   

  Pagament amb targeta

   

  El preu de compra es carregarà en el seu compte bancari, habitualment amb caràcter immediat o en el termini de 24 hores a comptar des del dia de la comanda i, aquesta es donarà per efectiva després de confirmació del pagament al nostre banc.

   

  En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda RedSys) ens informés de la denegació de la targeta, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant on-line o per correu electrònic d’aquesta anul·lació.

   

  Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de manera segura als servidors de l’entitat bancària i, després, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

   

  Les seves dades de la targeta no es guardaran per part nostra i són a més protegides mitjançant protocols SSL abans de ser enviades a través d’Internet pel que és impossible que puguin ser sostrets o interceptats.

   

  Lliurament dels béns comprats: Formes, Terminis i Lloc

   

  S’estableix un termini aproximat de 3 o 4 dies per al lliurament efectiu del producte, a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament de la mateixa, al formalitzar la comanda.

   

  El termini començarà a transcórrer en el moment en què VALLESANA tingui constància fefaent de la realització de tal pagament i procedeixi a confirmar la comanda.

   

  El termini de lliurament de la mercaderia depèn de la localitat des d’on aquesta, s’hagi de posar a disposició de client.

   

  Per al supòsit d’un retard en el lliurament superior a 30 dies del temps estipulat, en el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a VALLESANA, el client, prèvia reclamació escrita (carta o email), podrà desistir unilateralment de la comanda. En aquest cas se li restituiran les quantitats abonades en cas de prepagament, i acordant ambdues parts que no procedeix cap reclamació per danys i perjudicis, presents o futurs, directes o indirectes, ni sota les modalitats de dany emergent o lucre cessant.

   

  La comanda serà lliurada al domicili designat en el moment de la contractació pel client.

   

  Si hi hagués modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client, aquest podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda, que seran imputats al comprador.

   

  La mercaderia es lliurarà a client mitjançant empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client, la comanda i el nombre de paquets que componen l’enviament.

   

  La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació.

   

  En el moment del lliurament, si el client detecta errors en la mercaderia rebuda, o que aquesta es troba visiblement danyada, ha de consignar aquestes circumstàncies en l’albarà de transportista i posar en coneixement aquests fets, a VALLESANA en el termini màxim de 24 hores , mitjançant el servei d’atenció a client publicat a la seva pàgina web o bé al domicili social de l’empresa.

   

  El comprador assumeix la descàrrega mitjançant els seus propis mitjans i sota la seva exclusiva responsabilitat del material nou i/o usat rebut en les seves instal·lacions (carretó elevador, pont grua, etc.), així com la seva instal·lació, col·locació i posada en marxa.

   

  Les compres de màquines i articles nous no disponibles per trencament d’estoc, rebuts i enviats posteriorment al destinatari des de les nostres instal·lacions, comportaran sempre l’increment corresponent als ports, a càrrec de comprador.

   

  Lliurament i descàrrega

   

  La descàrrega del material sempre és a càrrec del client.

   

  Garantia de màquines noves

   

  Les màquines noves, bé en estoc o per catàleg disposen de garantia, marcatge CE i llibre instruccions. La garantia serà l’estipulada per cada un dels fabricants.

   

  Reparacions i intervencions durant el període de garantia de les màquines noves

   

  Per a qualsevol anomalia existent en la maquinària nova durant el període de garantia el comprador haurà de contactar directament amb el servei tècnic. Per a això és necessària la factura de compra. La garantia comença a comptar des de data factura.

   

  No devolució per error de la compra

   

  No s’admeten devolucions de màquines o per error de compra.

   

  Supòsits de responsabilitat exclusiva del comprador de maquinària nova

   

  No s’admeten reclamacions en maquinària nova per errors de connexió elèctrica (o per fallades de connexió amb intensitat igual o inferior a 30 mA), d’ubicació, o errors de manipulació, mal funcionament del material rebut per falta experiència, manca de manteniment o mal ús de la mateixa, desmuntatge no estipulat en llibre instruccions o ús inadequat o dolós de la màquina.

   

  Devolucions

   

  VALLESANA no acceptarà devolucions transcorreguts 14 dies naturals des de la data de recepció del producte.

   

  VALLESANA no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions d’embalatge.

   

  No acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat.

   

  Tota devolució ha d’estar autoritzada per VALLESANA. Per això el client ha de comunicar el seu desig de tornar el producte i la causa d’aquesta devolució a VALLESANA mitjançant un correu electrònic a: info@vallesana.com

   

  Un cop autoritzada la devolució el client rebrà les instruccions per a la devolució i farà arribar els productes a l’adreça especificada per VALLESANA. Les despeses d’aquest transport aniran a càrrec de client.

   

  El reintegrament de la venda s’efectuarà pel mateix mitjà que es va utilitzar per al pagament en un termini de màxim 7 dies, des de la recepció del producte, i la comprovació del seu estat per part de l’empresa.

   

  Exclusions a el dret de desistiment i devolució en Productes Personalitzats

   

  VALLESANA produeix els productes personalitzats d’acord amb les especificacions facilitades pel client, en conseqüència, el client no tindrà dret de desistiment. A l’ésser un producte personalitzat i únic, no s’admeten canvis, devolucions ni reemborsaments. A llevat que el producte tingui un defecte de fabricació, en aquest cas es reemplaçaria per un de nou.

   

  Segons l’article 103 de la Llei 3/2014, el dret de desistiment no podrà aplicar-se als productes personalitzats.

   

  No s’admeten devolucions de productes personalitzats realitzats conforme a les especificacions encarregades pel consumidor.

   

  Per aquest motiu li aconsellem revisar amb la màxima diligència, els detalls de personalització i la confirmació de la comanda personalitzat, ja que serà el Client és l’únic responsable de proporcionar VALLESANA les dades de personalització adequats, eximint a VALLESANA per errors en la personalització de els productes.

   

  Responsabilitats

   

  Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre lloc web estarà limitat estrictament a el preu de compra d’aquest producte.

   

  Comunicacions per escrit i notificacions

   

  La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit, conseqüentment, accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb VALLESANA siguin electròniques.

   

  A efectes contractuals, consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

   

  Aquests comandes de compra i acceptacions es consideraran, a tots els efectes com a documents escrits, originals i signats, i seran plenament eficaços en els termes que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la seva normativa de desenvolupament.

   

  Força major

   

  VALLESANA no serà responsable per l’incompliment o retard en el compliment de les seves obligacions davant el Client, si estigués motivat per qualssevol raons de cas fortuït o de força major que afectin tant a VALLESANA com als seus proveïdors o transportistes, inclosos els supòsits de vaga, altres contingències laborals o industrials, manca o impossibilitat d’obtenció de matèries primeres, etc.

   

  Si la causa de força major es prolongués durant més de TRES (3) mesos, VALLESANA o el Client podran donar per anul·lats i sense efecte les comandes de Productes en curs, sense que això reporti indemnització o compensació en favor del Client.

   

  Per Força Major s’entendrà qualsevol causa o circumstància més enllà del control raonable de VALLESANA incloent, però no limitat, a vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers o en els sistemes de transports, catàstrofes naturals, disturbis, conflictes laborals, sabotatges, estats d’excepció o emergències sanitàries.

   

  Quan passi una causa de força major el venedor ho ha de comunicar a l’comprador amb la major brevetat possible, expressant causa i durada previsible, igual que el cessament de la mateixa en el seu moment. 

   

  Nul·litat Parcial

   

  Si algunes de les presents Condicions o alguna disposició fossin declarades nul i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

   

  Dret a modificar aquestes condicions

   

  Tenim dret a revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

   

  Recordeu que està subjecte a les Polítiques i Condicions vigents en el moment en què utilitzeu el lloc web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o polítiques de privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que hagués fet prèviament.

   

  Legislació aplicable i jurisdicció

   

  L’ús del nostre lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

   

  Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús del lloc web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols, específicament els tribunals de Granollers, Espanya.

   

  Suggeriments, queixes o reclamacions

   

  Li preguem que ens envieu els vostres comentaris o suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través del nostre Tel.  938 70 12 72 o correu electrònic   info@vallesana.com

  Shopping cart0
  There are no products in the cart!
  Continue shopping